افتتاح قطعه سوم کمربندی نسیم شمال و بهره برداری از ۱۴۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی