حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر در رزمایش اقتدار لشگر ۱۶ زرهی قزوین و نیروهای مسلح