استقبال از بهار ۱۴۰۱ در مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدالسلطنه