بازدید اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین از غرفه سازمان نوسازی و بهسازی در دوازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران