بازدید سید حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از غرفه سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در دوازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران