بازدید استاندار و مدیران شهری از نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن،شهرسازی و بازآفرینی شهری