بازدید اعضاء شورای شهر به اتفاق مدیر عامل سازمان از جانمایی جدید غرفه گردشگری و معرفی پتانسیل های موجود