برگزاری کارگروه گردشگری با محوریت گردشگری خلاق با حضور مدیران شهری و نمایندگان شورای شهر و میراث فرهنگی 8/5/97