بازدید انجمن نقاشان و عکاسان تهران -فروردین ماه 97