بازدید 200 نفر از کودکان و والدین از مناطق کم توسعه یافته قزوین