دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین


دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی خیابان سپه و نواحی پیرامونی

این دفتر تسهیلگری در سال 1397 و با هدف بررسی و نظرسنجی از کسبه و ساکنان محدوده پیرامون خیابان شهدا در مورد پروژه کفسازی خیابان و جلب مشارکت مردمی در زمینه جداره سازی خیابان در راستای ادامه بازآفرینی و باززنده سازی خیابان مذکور تشکیل و انجمن دوست داران یادمانها به عنوان مشاور انتخاب گردید.

اهم اقدامات دفتر به شرح ذیل می باشد:

 • -بررسی اقدامات صورت گرفته در خیابان سپه توسط نهادهای مرتبط با توسعه شهری
 • - شناسایی و معرفی گروه ها و افراد جامعه ی محلی محدوده و طبقه بندی آن ها
 • - شناسایی و معرفی وضعیت واحدهای تجاری دو طرف خیابان سپه
 • - نیازسنجی از ذی نفعان در محدوده ی محور خیابان سپه و بازارچه ی متصل به آن و تعیین اولویت ها
 • (ساکنین ،کسبه و مراجعان)
 • - شناسایی وضعیت الگوهای مشارکتی در گذشته و اکنون در محدوده ی مطالعه
 • - بررسی میزان اثربخشی اقدمات نهادهای توسعه ی شهری در حوزه ی ساماندهی فضا
 • - بررسی افکار عمومی در زمینه ی اثربخشی طرح های اجراشده
 • - ارائه ی نتایج حاصل از بررسی های مقدماتی ، پرسشنامه ساکنان ،مراجعان وکسبه خیابان سپه
 • - اطلاع رسانی اولیه در محدوده سیر تاریخی خیابان سپه، دوران شکوفایی خیابان و فراهم آوردن بستر و زمینه مشارکت، انجام مصاحبه عمیق و تشکیل گروه های گفتگو شامل ذی نفعان و ذی نفوذان
 • - جلب مشارکت و بدنه سازی جداره ها
 •