دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین


دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی محدوده منطقه دو شهرداری قزوین با محوریت محله سبزه میدان، آقاکبیر و نواحی پیرامون


دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی سبزه میدان با انتخاب شرکت باستان پژوهان البرز به عنوان مشاور در آذر 1397 در محدوده ای به وسعت 60 هکتار با هدف اطلاع رسانی و جلب مشارکت کسبه، ساکنان محلات پیرامونی سبزه میدان و شهروندان شهر قزوین در اجرای پروژه ساماندهی و بازطراحی سبزه میدان قزوین در ارتباط با دولتخانه صفوی تاسیس گردید.

در سال 1400 با افزایش محدوده فعالیت دفتر ،جهاد دانشگاهی استان قزوین به عنوان مشاور طرح انتخاب گردید. اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد.

 • - بررسی طرحهای شهری و اسناد فرادست  
 • - بهسازی محیطی
 • - طراحی ،نظارت و اجرای پروژه های کوچک مقیاس
 • - تدقیق طرح تفضیلی محدوده
 • - ظرفیت سازی و ترویج
 • - شناسایی و بسترسازی جهت مشارکت
 • - مستند سازی امور انجام شده وتهیه بانک اطلاعاتی محله
 • - شناسایی، جذب یا هدایت منابع دولتی و عمومی و یا جذب منابع بخش خصوصی
 • - تهیه اطلاعات مورد نیاز جهت پروژه های اجرا شده یا در حال اجرا در محله
 • - انجام امور ثبتی واخذ اسناد مالکیت املاک برای مالکین و نهادهای دولتی و عمومی
 • - تملک اراضی مورد نظر در محدوده برای دولت و یا شهرداری مطابق قرارداد مرتبط
 • - پیگیری صدور معرفی نامه وام بافت فرسود
 • - تلاش در جهت تسهیل زمینه‌های پیاده‌سازی طرح محور گردشگری فرهنگی-تاریخی شهر قزوین
 •