دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین


دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی محله سبزه میدان، آقاکبیر و نواحی پیرامون

دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی سبزه میدان در آذر 1397 در محدوده ای به وسعت 80 هکتار با هدف اطلاع رسانی و جلب مشارکت کسبه، ساکنان محلات پیرامونی سبزه میدان و شهروندان شهر قزوین در اجرای پروژه ساماندهی و بازطراحی سبزه میدان قزوین در ارتباط با دولتخانه صفوی تاسیس گردید.

مشاور طرح شرکت باستان پژوهان البرز می باشد. اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد.

 • - بررسی طرحهای شهری و اسناد فرادست موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در صورت نیاز به مراجع مرتبط برای تصمیم گیری وپیگیری سند توسعه محله باافق 5 ساله وتهیه برنامه عملیاتی یک ساله دفتر
 • - بهسازی محیطی (شناسایی مشکلات محله و ارائه پیشنهاد برای طرح مبلمان شهری محله ، ساماندهی و ارتقای کیفیت محیطی محله و ...
 • - آسیب شناسی و تهیه ملاحظات پدافند غیر عامل و مکان یابی تخلیه امن اضطراری در مواقع بحران
 • - تدقیق طرح تفضیلی محدوده (پهینه بندی،شبکه معابر، سرانه ها و خدمات)
 • - ظرفیت سازی و ترویج )برگزاری کارگاه آموزشی و همایش و نشستهای تخصصی
 • - ظرفیت سازی در نهادهای محلی
 • - تهیه شناسنامه سازندگان و سرمایه گذاران
 • - تهیه بسته تشویقی و تجمیع
 • - مستند سازی امور انجام شده وتهیه بانک اطلاعاتی محله
 • - جذب منابع دولتی و عمومی
 • - جذب منابع بخش خصوصی (سازندگان و انبوه سازان و ساکنین در نوسازی املاک و غیره)
 • - تنظیم تفاهمنامه و قرارداد های مورد نیاز در محدوده)تجمیع، ساخت،مشارکت،سرمایه گذاری و..(
 • - مرمت، مقاوم سازی، نوسازی، بهسازی املاک در بافت تاریخی ثبت شده یا حرایم آثار به همراه  پیگیری احیا خانه های تاریخی و
 • - تغییر یا  تزریق کاربری در جهت رونق گردشگری
 • - انجام امور ثبتی
 • - تملک اراضی مورد نظر در محدوده برای دولت و یا شهرداری
 • - پیگیری صدور معرفی نامه وام بافت فرسوده
 • - پیگیری ثبت بناهای با ارزش تاریخی
 • - ترویج نما با الگوی ایرانی اسلامی
 • - تهیه پیوست اجتماعی –فرهنگی سبزه میدان(اتاف)
 •