سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۵/۰۴

نصرتي، شهردارقزوين:

ارتباط متقابل شهروندان و شهرداري اهميت زيادي دارد

دست مشاركت جويي از شهرداري به سوي شهروندان دراز شده از شهروندان فهيم قزوين نيز انتظار مي رود آن را پذيرا باشند و با حضور پر رنگ و مسئولانه خود اين مجموعه را در ساختن شهري راحت، آسان و روان ياري رسانند.

 

مسعود نصرتي ، شهردار قزوين
پيام شهر- گستردگي شرح خدمات و وظايف شهرداري در قبال شهر و شهروندان و از سوي ديگر تمركز روز افزونافراد در نواحي شهري و رشد پرشتاب شهرنشيني ناشي از مهاجرت به همراه افزايش طبيعي جمعيت شهر نشين مشكلاتي را در ارائه خدمات متناسب با ميزان جمعيت به وجود آورده است كه خود به عنوان يكي از موانع اصلي در مسير تحقق اهداف مديران مربوطه و ارايه خدمات شهري كافي به شهروندان محسوب مي شود.
شهرداري موسسه اي عمومي است كه بايد از طريق منابعي به حيات خود ادامه دهد كه در وهله اول در شهروندان لحاظ و تعريف شده چرا كه خدمات شهرداري در راستاي خدمت به شهروندان است.
بدون شك هر يك از ما به عنوان شهروندان اين شهر وظايفي در قبال آن داريم كه همكاري با شهرداري در پرداخت عوارض، ماليات ها، خودياري ها و ... كه از سوي شهردار و شوراي شهر براي عمران و آباداني شهر وضع مي شوند از جمله آنها است و در مقابل عملكرد شهرداري نيز بايد به گونه اي باشد كه اين اطمينان را به شهروندان بدهد كه در قبال اين همراهي و بر اساس منابع مالي موجود حداكثر رفاه را براي آنان به ارمغان آورد.
شهرداري بر اين باور است كه انتظارات شهروندان به حق است اما اختيارات، امكانات و منابع مالي محدود آن نيازمند برنامه ريزي و اولويت گذاري است، منزلت قزوين و شان شهروندان آن فراتر از شرايط موجود است و اين واقعيتي انكار ناپذير از نظر مجموعه مديريت شهري است كما اينكه در راستاي دستيابي به آن برنامه ريزي هاي ميان مدت و بلند مدت بسياري را نيز با سياست گذاري اصل " تحقق توسعه با تاكيد بر ضرورت صيانت از منابع نسل هاي آتي" از نظر گذرانده است كه از جمله اقدامات اين حوزه مي توان به تشكيل كارگروه" قزوين +20 "متشكل از كارشناسان زبده و متخصص شهر به منظور نياز سنجي و اولويت بندي طرح ها و برنامه هاي شهري و همچنين تشكيل هيات عالي سرمايه گذار ي با هدف جذب سرمايه بخش خصوصي و تزريق آن در شريان هاي شهر اشاره كرد؛ هياتي كه موفق به انعقاد قرارداد بيش از 3 طرح عظيم تفريحي، اقامتي، فرهنگي و رفاهي و با توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي بالا در نقاط مختلف شهر شده است.
اما به راستي آيا شهرداري بدون مشاركت شهروندان و همراهي ساير ارگان ها و سازمان هاي مرتبط با امورات شهر قادر به تحقق طرح ها و برنامه هاي خود خواهد بود؟
يكي از اصلي ترين موانع فرا روي مديريت شهري به ويژه در كلان شهرها چند پارگي مديريت شهري در عرصه سياست گذاري ، تصميم سازي، برنامه ريزي، هدايت و نظارت است. شهر سيستمي باز است كه هر كدام از ساختارهاي آن علي رغم پيوستگي تنگاتنگ داراي كاركرد هاي خاص خود مي باشند و اين عملكردها و كاركرد ها بسته به مقتضيات زمان، مكان و شرايط مدام در حال تغيير و تحول و همچنين باز توليد هستند، بايد توجه داشت كل سيستم شهر چيزي فراتر از اجزا، ساختارها، كاركرد و عملكرد هاي آن است؛ شهر سيستمي پويا است كه ساختارهاي آن پيوسته با هم در كنش و تعامل قرار دارند و براي تنظيم اين روابط و پايداري سيستم ، هماهنگي و يكپارچگي در مديريت آن ضروري است و اين موضوع تا آنجا اهميت مي يابد كه مي توان گفت « نمي توانيم كاركردهاي مختلف شهر را به يك مديريت منفك و بدون ارتباط با حوزه هاي ديگر بسپاريم و در چنين شرايطي انتظار بهبود وضعيت را داشته باشيم»
هميشه، هر كجا، هر زمان كه با كمبود يا خلائي در شهر مواجه مي شويم نوك پيكان انتقاد خود را به طرف شهرداري مي گيريم و اين رويكرد نه از روي نا آگاهي كه به خاطر تنوع، تعدد و گستردگي عملكرد شهرداري است و به اين دليل كه از وقتي بيدار مي شويم تا لحظه اي كه به خواب مي رويم در بستري به نام «شهر» آمد و شد، تحصيل، درمان، تفريح، كار، ورزش و ... و معاش مي كنيم و اينگونه است كه متولي همه اين امور را شهرداري مي دانيم حال آنكه اگر هر يك از اين بخش ها را كه متوليان خاص خود را دارد از شهر بگيريم ديگر چيزي از آن و هويت و موجوديتش باقي نمي ماند!
از خود مي پرسم؛ من نه به عنوان يك شهردار كه به عنوان يك شهروند براي آباداني و عمران شهرم چه قدر تلاش كرده ام؟ چه قدر در تخريب اموال شهر يا ناكامي هاي آن حضور داشته ام ، چه ميزان با بي اعتنايي از كنار آن و سرنوشتش گذشته ام يا تا چه حد در سازندگي و بهبود وضعيت آن ايفاي نقش نموده و زمينه ساز توسعه و آباداني آن بوده ام؟ پاسخ صادقانه هر يك از ما به اين پرسش ها اقراري اخلاق مدار نسبت به بروز شرايطي است كه آن را بر نمي تابيم.
براي حل مشكلات فعلي و آينده شهرها مشاركت فعال نيروي مردمي راه حل نهايي است كه متاسفانه اين نيرو دست نخورده و اينگونه مشاركت ها غير فعال باقي مانده اند، تجربه نشان داده كه به كار گيري استعدادهاي مردمي موجب بروز ابتكارها و خلاقيت هايي مي شوند كه در شرايط عادي غير قابل تصور است.
اصولا مشاركت شهروندان در اداره امور شهر نتايج مثبتي را به دنبال دارد كه از جمله آن مي توان به كاهش محدوديت ها و مشكلات مديريت شهري به خصوص در مورد شهرداري هايي كه با كمبود يا فقدان نيروي متخصص و منابع مالي مكفي مواجهند اشاره كرد زيرا جلب مشاركت مردم باعث رفع بخشي از نياز مديريت شهري به منابع انساني و مالي مي شود.
از ديگر محاسن اين امر صرفه جويي در هزينه ها و كاهش مصرف انرژي است ، بدين معني كه با استفاده از مشاركت شهروندان اين امكان فراهم مي شود كه با اتلاف انرژي، هزينه ، زمان و امكانات كمتر، اقدامات بيشتري در شهر انجام شود، ضمن آنكه مشاركت شهروندان در اداره شهر باعث افزايش همكاري هاي اجتماعي و نيز ارتقاي حس تعلق خاطر آنها نسبت به شهر و تلاش در راستاي صيانت از تسهيلات و امكانات آن شده و پايه هاي جامعه مدني را نيز تقويت مي نمايد.
 اين واقعيت قابل انكار نيست كه طرح هاي توسعه شهري به نحو بارزي پيوندي همه سويه با زندگي شهر نشينان دارد و مشورت با شهروندان در تهيه و اجراي اين طرح ها امري ضروري محسوب مي شود؛ به عبارت بهتر چون فعاليت شهرداري براي مردم صورت مي گيرد شهروندان بايد در آن مشاركت داشته باشند. سازمان دادن هر فعاليت شهري بدون مشاركت مردم در هر جاي دنيا كه باشد بي ترديد با شكست مواجه خواهد شد و اين موضوع در شهر و كشور ما به آن دليل بيش از پيش اهميت مي يابد كه از يكسو از مصاديق جامعه مدني مردم سالار به شمار مي رود و از ديگر سو به منزله تمرين شهروندان براي احراز تصدي هاي مهم تر محسوب مي شود.
در حال حاضر اين نگاه و احساس نياز در شهرداري قزوين نسبت به اهميت همكاري شهروندان در اداره امورات شهر به وجود آمده و اقداماتي نيز در راستاي تامين رضايت خاطر و جلب مشاركت آنها صورت گرفته است كه تغيير رويكرد شهرداري از فيزيك شهري به مباحث اجتماعي و فرهنگي، تقويت فرهنگ شهروندي و پاسخگويي به حقوق آنها از مصاديق آن است.
حال كه اين دست مشاركت جويي از شهرداري به سوي شهروندان دراز شده از شهروندان فهيم قزوين نيز انتظار مي رود آن را پذيرا باشند و با حضور پر رنگ و مسئولانه خود اين مجموعه را در ساختن شهري راحت ، آسان و روان ياري رسانند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط