شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۴

روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي:

پيشرفت 75 درصدي مرمت حياط سعدالسلطنه از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

سراي سعدالسلطنه،با مساحتي حدود 3100 مترمربع به عنوان اصلي ترين فضاي گشوده مجموعه،داراي مهم ترين ورودي از خيابان امام خميني(ره)مي باشد.....

 

با توجه به بافت قديم ،به منظور ايجاد ارزش اجتماعي براي آن ، مستلزم توجه به ويژگيهاي کالبدي آن است و به عبارتي بخشيدن ارزش کالبدي به بافت تاريخي ، صحه گذاشتن بر ارزشهاي تاريخي – فرهنگي و امکان نوعي بازگشت فرهنگي را فراهم مي آورد . د راين صورت ارائه امکانات جديد ، مطابق نيازهاي روز ، امروزه اساس کار مداخله در بافتها مي باشد .
مجموعه عظيم سعد السلطنه ، به عنوان بزرگترين کاروانسراي درون شهري در خاورميانه ،با ظرفيت هاي ويژه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دردل بافت تاريخي شهر قزوين واقع شده است . هدف اصلي مرمت مجموعه معرفي آن به عنوان نماد هويت فرهنگي و تاريخي جهت توسعه گردشگري مي باشد .
دراين ميان ، مديريت مرمت اين مجموعه عظيم را سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از سال 87 آغاز نموده که مرمت سراهاي نگار السلطنه ، بهشتيان ، چهارسوق و قيصريه و شترخان و راسته وزير به پايان رسيده و مرمت دوسرا به نامهاي سعد السلطنه و سعديه در دست انجام مي باشد .
سراي سعد السلطنه ، با مساحتي حدود 3100 متر مربع به عنوان اصلي ترين فضاي گشوده مجموعه ، داراي مهم ترين ورودي از خيابان امام خميني (ره ) مي باشد . مرمت اين سرا از خردادماه سال 1391 آغاز و عمليات اجرائي مرمت آن تا کنون پيشرفتي حدود 75 درصد داشته است .
حياط سعديه و حجرات پيرامون ، با مساحتي حدود 1239 مترمربع در قسمت شمال شرقي مجموعه واقع شده که داراي ورودي زيبائي از سمت خيابان امام خميني (ره) مي باشد . مرمت اين حياط و حجرات پيرامون آن از خردادماه سال 1391 آغاز و عمليات اجرائي مرمت آن تاکنون پيشرفتي حدود 65 درصد داشته است .
پيش بيني مي شود عمليات اجرائي مرمت سراي سعدالسلطنه تا پايان تيرماه سال جاري و مرمت سراي سعديه تا پايان اسفند ماه سال جاري به اتمام برسد .
 
 

 

تصاویر مرتبط