دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

توسط سازمان نوسازي و بهسازي انجام پذيرفته:

طرح ساماندهي محور حمدالله مستوفي-امامزاده علي

محدوده مورد نظر در طرح ساماندهي محور حمدا... مستوفي تا امامزاده علي،در شمال شرقي شهر قديم قزوين،در حاشيه هسته تاريخي آن قرار گرفته است...

 

اين محدوده از نظر تقسيمات سنتي شهر از محلات محمديه ، پنبه ريسه ، امامزاده علي و ملک آباد تشکيل يافته است .
دو گذر اصلي و سنتي محمديه و ملک آباد از محدوده عبور نموده و آن را به ساير بخشهاي قديم شهر متصل مي نمايد .
بناهاي امامزاده علي ، حمام پيرحصار ، حمام ميرزاکريم ، بقعه آمنه خاتون در اطراف محدوده قرار گرفته اند و بناي تاريخي حمد ا. . . مستوفي تقريبا در مرکز محدوده واقع شده است .
محدوده طرح از موقعيت مناسبي در شهر برخوردار است و مي تواند مدخل مناسبي براي ورود به بافت تاريخي و فرهنگي شهر باشد و برخي از خدمات لازم را نيز ارائه نمايد .
اهداف کلي طرح در محدوده عبارتند از : بهسازي بافت قديمي شهر ، احياء الگوهاي زيستي شهر قديم ، ارتقاء کيفيت زيستي و سکونت در بافت ، جلوگيري از روند تجزيه نامحدود کالبدي و نزول شاخص هاي سکونتي ، احياء فضاهاي فرهنگي و تاريخي واقع در محدوده ، تسهيل جريان دسترسي به هسته مرکزي شهر ، احياء نظام فضائي محله و تشديد و همياري اجتماعيو احياء سلسله مراتب فضاهاي شهري .
بافتهاي سنتي گرچه در گذشته مراکز اقتصادي بوده و جذابيت داشته اند ، اما مجموعه عوامل ، از جمله هزينه هاي تعمير و نگهداري، عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري ، پرهزينه بودن خدمات رساني ، محدوديت در آمد شهرداريها ،سير نزولي ارزش زمين و افزايش روند بيکاري به تشديد حيات اقتصادي در اين گونه بافتها انجاميد و در نتيجه احياي اقتصادي با ملحوظ کردن اين مشکلات ، از جمله مهمترين و اساسي ترين نيازهاي بافتهاي تاريخي و سنتي شهرها بخصوص شهرهاي ايران محسوب مي شود و از سوي ديگر با توجه به شکل گيري بافتهاي قديمي در مراکز شهرها و در اطراف مراکز اقتصادي، آنها نشانگر هويت ، تاريخ و شناسنامه شهر هستند که در چهارچوب سياستهاي اتخاذ شده صحيح و اصولي و با استفاده از راهکارهاي مناسب و اصولي مي توانند با زندگي مدرن شهري انطباق پيدا کنند و با تکيه بر درآمدهاي ناشي از توسعه گردشگري شهري ، براي احياي اقتصادي اين مناطق موثر باشند .
طرح مذکور توسط مشاور سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين ، در سالهاي اخير انجام و به اتمام رسيده است .

 

تصاویر مرتبط