چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

اجراي نماسازي پاساژ ساربانها توسط سازمان نوسازي و بهسازي

مبحث نما سازي و طراحي نما در فرآيند طراحي معماري بنا همواره از اهميت بنيادين برخوردار بوده است.

از اقدامات مهمي که شهرداري قزوين طي سالهاي اخير به آن پرداخته کنترل ضوابط و ساخت نماها خصوصا در بافتهاي جديد شهري است

 

شهر در گذر زمان همواره از پارامترهاي مختلف کالبدي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و . . . تاثير پذيرفته و در نسبت با آنها کليت خويش را شکل داده و انسجام بخشيده است . به اعتقاد صاحبنظران مظهر و تجلي ابعاد وجودي گوناگون شهر ، سيما و پيکره کالبدي ، از جمله فضاي شهري مي باشد . يکي از مهمترين اجزاء و عناصر کالبدي شهر که به ويژه در نسبت با شهروند و تقويت حس مکان در فضاي شهري موثر واقع مي گردد ، ترکيب نماي ساختمانها به عبارت ديگر " نماي شهري " است .
مبحث نما ، نما سازي و طراحي نما در فرآيند طراحي معماري بنا همواره از اهميت بنيادين برخوردار بوده و اين روالبا کمترين نوسان در دهه هاي اخير در هنر معماري تداوم يافته است .
صاحبنظران هر يک در نسبت با نماي ساختمان وظايف و انتظاراتي چون حفاظت ، ايجاد ارتباط ( درون و برون ، خلوت و شلوغ ، خصوصي و عمومي ، . . . . )، معرفي بنا ، تعريف يک جهت مشخص و . . . . را مطرح نموده اند که وجه مشترک همه آنها ارتباط با شهر و فضاي شهري مي باشد . از اين رو نماي شهري نه از طريق يک معمار و در يک برهه زماني خاص بلکه در طول زمان و بدست سازندگان متعددي شکل مي گيرد . نماي شهري ديگر حاصل کنار هم نهادن نماهاي تک بناها در يک راستا نيست و در ترکيب خود مفهومي فراتر را در ابعاد زيبا شناسي ، نشانه شناسي ، معنا شناسي و حتي عملکردي و زيست محيطي عينيت مي بخشد.
با عنايت به اينکه نماهاي شهري ، بايد اهميت ويژه اي براي ساکنين شهر داشته باشد چرا که آنچه ما در اطراف خود در شهر شاهديم برما ، حالات دروني و رواني ما اثر مستقيم دارد . نماها و محيطهاي زشت ، درهم برهم و آشفته قطعا بر انسان اثر منفي خواهد داشت . مردم بايد بدانند که نماهاي ساختمان فقط از آن مالک ساختمان نيست بلکه چون افراد مختلف از کنار آن مي گذرند و نما برآنها اثر دارد ، حقوق عمومي محسوب مي شود .
از اقدامات مهمي که در شهرداري قزوين طي سالهاي اخير به آن پرداخته کنترل ضوابط و ساخت نماها خصوصا در بافتهاي جديد شهري است که بايد با جديت و سختگيري بيشتري ادامه يابد .
و اما مرمت و ساماندهي بدنه هاي قديمي و تاريخي شهر نيز خود مقوله اي است که سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري قزوين ، اجراي آن را با اولويت هاي شهري در دستور کارخود قرارداده است . يکي از اين پروژه ها که در سال گذشته توسط اين سازمان به انجام رسيد ، ساماندهي بدنه گاراژ ساربانها واقع در تقاطع خيابان امام خميني- پيغمبريه بود که از مرداد ماه سال 90 آغاز و در بهمن ماه همان سال به پايان رسيد . خلاصه اي از اقدامات انجام شده جهت مرمت بدنه مذکور در مساحتي حدود 400 مترمربع به شرح ذيل مي باشد :
1-     تخريب الحاقات و پنجره ها و شيشه هائي که در بالکن ها نصب گرديده بود
2-     جمع آوري تابلوهاي نصب نشده در بدنه
3-     سفيد کاري داخل بالکنها
4-     ساخت و نصب پنجره ها و درهاي چوبي مورد نياز ( 10 عدد )
5-     لکه گيري هاي بنائي و سيمانکاري بدنه
6-     شستشو و ساب نرم بدنه و نقاشي بدنه هاي سيماني بدنه
7-     نقاشي بدنه هاي گچي و درب ها ، پنجره ها و نرده ها با رنگ روغني و پلاستيک
8-     ساماندهي پشت بام شامل نصب شيشه نورگيرها ، نقاشي نورگيرها ، نقاشي شيرواني سقف و لکه گيري عايق کاري
اجراي يک لايه مواد نانو جهت حفاظت بدنه در برابر رطوبت و آلودگي

 

تصاویر مرتبط