سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۳۰

سيماي شهري نشان دهنده راهکارهاي رسمي برگزيده در مديريت شهر

سيماي شهري نقش تعيين کننده اي در کيفيت بصري خيابان سپه دارد

سيماي شهري بازتابنده باورها،طرز فکر مردم و تا حدودي نشان دهنده راهکارهاي رسمي برگزيده در مديريت شهري مي باشد.

 
سيماي شهري بازتابنده باورها ، طرز فکر مردم و تا حدودي نشان دهنده راهکارهاي رسمي برگزيده در مديريت شهرمي باشد ابعاد ، اندازه و ارتفاع ساختمانها، خيابانها و معابر ، فضاي باز و ميدانها،رنگ و نماي ساختمانها ، رنگ محيط پيراموني و طبيعت اطراف ، درختان ، مبلمان شهري و نظاير اينها ، همگي عناصر تشکيل دهنده سيماي شهر محسوب مي شوند .
سيماي شهري که در واقع تداعي عيني کيفيت بصري است نقش اصلي را در برانگيزي احساس زيبا شناختي بيننده بازي مي کند . درمورد خيابان سپه که از نواحي ارزشمند تاريخي شهر به شمار مي آيد اين عامل نقش تعيين کننده اي در کيفيت بصري خيابان دارد و بايستي در مورد اين عامل مهم و ساماندهي آن اقدامات لازم صورت پذيرد .
با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از سال 1384 تاکنون که شامل زير سطحي نمودن جويهاي دفع آبهاي سطحي ، کف سازي پياده روها ، کف سازي سواره روها ، مبلمان ، مرمت بدنه هتل ايران و مرمت گرمابه سپه در ضلع شمال غربي خيابان که در دست انجام مي باشد ، مي توان گفت که سيماي شهري خيابان شهدا تا حدود زيادي ارتقاء يافته ولي باز هم جاي آن دارد تا از کيفيت بصري بالاتري برخوردار گردد . از مواردي که قابليت اصلاح شدن را دارا مي باشد مي توان به موارد به شرح ذيل اشاره نمود :
  • نامناسب بودن سيماي بدنه به دليل وجود تاسيسات شهري و اجراي نامناسب و هم چنين عدم تناسب آن با ارزش بافت که قابل ساماندهي و اصلاح مي باشد .
  • عدم توجه به مقوله خط آسمان و انجام ساخت و ساز در بلوکهاي پشت خيابان با ارتفاعي بلند که باعث برهم زدن خط آسمان لبه خيابان گشته و محدوده را نابسامان مي نماياند و بايد با لحاظ ضوابط کنترلي از نظر تراکم و ارتفاع موضوع مذکور کنترل گردد .
  • وجود فرسودگي بناها و همچنين ناهماهنگي ساخت و سازهاي جديد چه از نظر نوع مصالح و چه از نظر رنگ و طرح ( البته خوشبختانه اخيرا با نظارت و همکاري سازمان ميراث فرهنگي و سازمان نوسازي و بهسازي اقدام لازم جهت کنترل طرح اجرائي مالک با طرح تهيه شده توسط مشاور خيابان شهدا جهت هماهنگ سازي صورت مي پذيرد )
  • وجود تابلوهاي ناهماهنگ و فرسوده در بدنه ها از نظر ابعاد ، رنگ ، جنس و نحوه نصب که البته اين مورد نيز در طرح پيشنهادي توسط مشاور سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين با توجه به دوره تاريخي بنا ارائه شده و قابل اجرا مي باشد .
  • وجود کاربريهاي ناهماهنگ در بدنه خيابان که با توجه به هدف تعيين شده جهت احياي اين خيابان با هدف تبديل محور به يک محور فرهنگي – گردشگري ، ساماندهي کاربريها در قالب طرحهاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت ( طرح تهيه شده توسط مشاور ) امکانپذير مي باشد .
  • پارک خودرو در حاشيه خيابان به علت عدم وجود پارکينگ معضلي است که باعث نازيبا شدن و اغتشاش بصري چهره خيابان گرديده است .
 

تصاویر مرتبط