سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۳۰

حياط نگارالسلطنه در حد غربي مجموعه سعدالسلطنه قرار گرفته است.

سعدالسلطنه به عنوان يک مکان بالقوه و بسيار قوي در مجموعه شهري مي باشد.

مساحت مجموعه نگارالسلطنه حدود 1492 مترمربع است که حدود 6 درصد کل مجموعه سعدالسلطنه را شامل مي شود.

 

مجموعه سعد السلطنه با ظرفيت هاي بالاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در قلب شهر تاريخي قزوين واقع شده است . اين مجموعه به لحاظ دسترسي هاي مناسب شهري و موقعيت ممتازي که در ارتباط با بافت شهري و فرهنگي – تاريخي پيرامون خود دارد ، به عنوان يک مکان بالقوه و بسيار قوي در مجموعه شهري مي باشد .
مجموعه تاريخي سعد السلطنه و فضاهاي اصلي به آن ، در حد فاصل راسته وزير و حياط سعد السلطنه قرار گرفته است . اين محدوده داراي ارتباط مستقيم به خيابان امام نمي باشد . با توجه به اينکه حد فاصل محدوده نگارالسلطنه و راسته وزير در دوره شکل گيري در حد غربي مجموعه قرار داشته لذا داراي در دولنگه اي جهت ورودي مستقل بوده است . اين بخش داراي حياط کوچکي است که بر خلاف ديگر حياط هاي بخش شمالي داراي حجرات پيراموني نمي باشد . تقسيم در هر يک از جبهه هاي حياط سه تائي بوده و از اين جهت حياط از تناسبات نزديک به مربع برخوردار مي باشد . اصلي ترين بخش از فضاهاي پيرامون اين حياط در جنوب آن واقع گرديده که داراي نظام و پلان شبستاني است . اين بخش دچار تغييرات زيادي گرديده تا جائيکه قرائت پلان اصلي و تاريخي به راحتي ميسر نمي شود . عملکرد اوليه آن حياط انبار کالا بوده و به لحاظ شکل مشابه بخش شترخان مجموعه مي باشد . چهار دهانه در جهت شمالي – جنوبي و پنج دهانه در جهت شرقي – غربي ، جمعا بيست چشمه طاق را ايجاد نموده که با توجه به ارتفاع نسبتا بلند آن ، مجموعه فضاي بسيار ارزشمندي را فراهم آورده است .
مساحت مجموعه نگار السلطنه حدود 1492 متر مربع که حدود 6 درصد از کل مجموعه سعد السلطنه را شامل مي گردد . در طرفين دالان ورودي به اين حياط از سوي راسته وزير فضاهاي خرد قرار دارند . جبهه شرقي حياط فاقد فضاهاي عملکردي بوده وصرفا تقسيمات قاب سازي و ارتباط به حياط مجاور را فراهم مي سازد .
به طور کلي سيستم سازه اين مجموعه برپايه طاق و تويزه بنا نهاده شده است و تالار شبستاني واقع در سمت جنوبي حياط نگارالسلطنه داراي ستونهاي آجري است که ابعادي قابل توجه تا 190x190  سانتيمتر را شامل مي شوند .
اين ستونهاي آجري فضائي شامل 4 دهانه در جهت شمال و پنج دهانه در جهت جنوب را مي آرايد که در نهايت شبستان اين سرا بوجود آورده است . در اين سرا ، نماهاي بيروني فاقد هر نوع تزئينات کاشي بوده و تنها آجر کاري ساده در اين نماها به چشم مي خورد .
عمليات مرمت حياط نگار السلطنه توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين خردادماه سال 1390 آغاز و در اسفند ماه سال 1390 به پايان رسيده است و کاربري پشنهادي جهت مرمت حياط مذکور سراي اهل هنر مي باشد .
 
 

 

تصاویر مرتبط