جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۰۶

آرش رشوند آوه، مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين:

صلاحيت سازمان نوسازي در احياي بافت‌هاي ناکارآمد ارتقاء يافت.

آرش رشوند آوه، مدير عامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين از ارتقا پاية گواهينامه صلاحيت موضوع ماده ? قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي ناکارآمد شهري در اين سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين، آرش رشوند آوه با اعلام اين خبر گفت:  دارنده اين گواهينامه با رعايت حدود صلاحيت و ظرفيت، بر اساس رتبه کسب شده به استناد ماده ? قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري مي‌تواند در زمينه اختياراتي که از سوي مجريان طرح‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي (شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و شهرداري‌ها) واگذار خواهد شد، مطابق قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه فعاليت کند.

وي افزود: صلاحيت سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين به عنوان شخصيت حقوقي در اين گواهينامه، از رتبه سه به دو ارتقاء يافته است.

لازم به ذکر است؛ مطابق ماده ? قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري، مجريان طرح‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي (وزارت راه و شهرسازي و شهرداري‌ها) مي‌توانند قسمتي از اختيارات خود را به شرکت‌ها يا سازمان‌هاي وابسته به خود يا اشخاص حقيقي و حقوقيِ غير دولتي صاحب صلاحيت فني، مالي و اجرايي واگذار کنند و صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي را وزارت راه و شهرسازي (شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) تعيين مي‌نمايد.