دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین


دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی محله هادی آباد

دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی هادی آباد با هدف نیازسنجی و ساماندهی سکونت گاههای فاقد استانداردهای فنی و خدماتی در سال 1397 در محله هادی آباد با وسعت 68 هکتار راه اندازی گردید.

شرکت عمران و مسکن سازان مجری این طرح می باشد.

در حال حاضر فعالیتهای مقدماتی و ظرفیت سازی در این دفتر در حال انجام می باشد.

  •