مدیریت کیفیت ISO9001:2015مدیریت کیفیت ISO9001:2015

ضرورت توجه و گرايش به كيفيت و بهبود مستمر براي مديران هر سازمان خدماتي يا توليدي در جهان رقابتي امروز از اهميت ويژه اي برخوردار است. به بيان ديگر مطلوب بودن خدمات نهايي به تنهايي عامل اساسي براي موفقيت در اين عرصه به شمار نمي آيد بلكه عوامل متعدد و مؤثر ديگري نيز وجود دارند كه از جمله آنها مي توان به اطمينان مشتري(ارباب رجوع، گروه هاي ذي نفع، مديران، كارمندان و ...) از توانايي سازمان در استمرار و ارتقاي سطح كيفيت براي خدمات است و در واقع مي توان گفت كه ديگر توجه اصلي از مطلوب بودن كيفيت خدمات به كيفيت تمامي عملكردها و فرآيندهاي تأثيرگذار بر كيفيت و آن هم در سراسر ساختار يك سازمان و در مجموعه اي از نرم افزارها و سخت افزارها معطوف گرديده است. استانداردهاي سري ايزو 9000 كه توسط سازمان بين المللي استاندارد (ISO) تدوين و منتشر گرديده است. در واقع كيفيت خدمات را تحت تأثير عملكردها و فرآيندهاي انجام يافته و در بخش هاي مختلف يك سازمان از جمله مديريت، فروش، طراحي، خريد، كنترل كيفيت، انبار، آموزش و ... مي داند و به همين روال است كه مي خواهد تمامي فرآيندهايي كه بر كيفيت، تأثير مي گذارد بر پايه مطالعه و بررسي عميق شناسايي شده و سپس مكتوب شود و پس از انطباق با نيازمندي هاي استاندارد، در سراسر سازمان از سوي مديريت ارشد تا پايين ترين كاركنان تأثيرگذار بر كيفيت درك و باور شده و همواره به اجرا درآيد و با اقدامات پيشگرانه و اصلاحي به سوي بهبود مستمر ارتقا يابد.

اصول هفتگانه مدیریت کیفیت در ISO 9001:2015:

1- تمرکز بر مشتری
تمرکز اصلی مدیریت کیفیت برآوردن الزامات مشتری و تلاش بر فراتر رفتن از انتظارات مشتری است.

2- مشارکت افراد
برای سازمان ضروری است که تمام افراد ذیصلاح و توانمند بوده و در ارائه ارزش مشارکت کنند.
افردا ذیصلاح و توانمندکه درتمام سازمان مشارکت می‌کنند توانایی سازمان را برای اجاد ارزش ارتقاء می‌دهند.
4- رویکرد فرآیندی
نتایج یکسان و قابل پیش‌بینی موثرتر و کاراتر به‌دست می‌آیند وقتی فعالیت‌ها به‌صورت فرآیندهای به هم مرتبط به‌عنوان سیستم منسجم عمل می‌کنند درک و مدیریت می‌شوند.
5- بهبود
سازمان‌های موفق تمرکز روزافزون بر بهبود دارند.
6- تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد
احتمال کسب نتایج دلخواه از تصمیمات مبتنی بر تجزیه‌ و تحلیل و ارزیابی داده و اطلاعات بیشتر است.
7- مدیریت ارتباطات
سازمان‌ها برای موفقیت پایدار روابط خود با طرف‌های ذینفع مانند تأمین کنندگان را مدیریت می‌کنند.