اکثر سازمان ها در زمينه هاي مختلف،مشتاق به دستيابي و ارائه عملکرد ايمني و بهداشت شغلي به وسيله کنترل ريسک هاي OH&s شامل خط و مشي و اهداف کلان هستند.انجام اين امر از طرف سازمان ها،با توجه به افزايش مقررات سختگيرانه،به وسيله توسعه خط و مشي هاي اقتصادي و ديگر معيارهاي اندازه گيري که کارکرد مطلوب OH&S را با توجه به تبيين طرف هاي ذي نفع در موارد ايمني و بهداشت شغلي مشخص مي نمايد،صورت مي پذيرد.به هر حال اين بازنگري ها و مميزي ها ممکن است به منظور تأمين ايمني لازم که عملکردهاي سازمان را بپوشاند،مؤثر نباشد،اما الزامات قانوني و خط مشي را در ادامه اجراي اين ارزيابي ها در داخل سازمان ارتقا بخشد.در نهايت سازمان ها به منظور تأثير فزاينده،نياز دارند از طريق يک سيستم مديريتي داراي ساختار که قابل ادغام با ديگر الزامات سازمان باشد،هدايت شوند
استاندارد OH&S مباحثي مربوط به مديريت ايمني و بهداشت شغلي را پوشش مي دهد که با عناصر مؤثر اين سيستم مرتبط باشد و به سازمان در راستاي کسب اهداف ايمني و بهداشت و سلامت کمک کند.اين استاندارد الزامات يک سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي را جهت راحتي سازمان ها براي توسعه و اجراي خط و مشي و اهداف کلان سازمان که الزامات قانوني و کليه اطلاعات مربوط به ريسک هاي OH&S را در نظر دارد،مشخص مي نمايد.اين استاندارد جهت کاربري شدن براي هر نوع سازماني در هر اندازه و نيز به منظور تطبيق موقعيت هاي متنوع جغرافيايي،فرهنگي و شرايط اجتماعي تدوين شده است.
توجه:
-          موفقيت سيستم بستگي به تعهد کليه سطوح سازماني با هر نوع فعاليت و به ويژه مديريت ارشد دارد.
-          اين سيستم مي تواند توسط يک سازمان در جهت اطمينان بخشيدن به طرف هاي ذي نفع در خصوص يک سيستم OH&S مناسب به کار گرفته شود.
مدل سيستم OH&S براي استاندارد OHSAS