دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین

دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین سازمان نوسازی شهر قزوین در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور و با استناد به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه...

بازآفرینی سبزه میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی

بازآفرینی سبزه میدان به عنوان بخشی از دولتخانه صفوی تاریخ و فرهنگ، مهم‌ترین هویت حقیقی یک شهر و شهروندان آن است و میادین به عنوان...

بافت فرسوده هادي آباد

مطالعه و طراحي بافت فرسوده هادي آباد بافت فرسوده هادي آباد پروژه مطالعه و طراحي بافت فرسوده هادي آباد که با هدف تهيه طرح توجيه...