دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین دفاتر تسهیلگری نوسازی بافت های فرسوده شهر قزوین


دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی محدوده منطقه یک شهرداری قزوین با محوریت محله دباغان ، خندقبار و امامزاده حسین(ع)


دفتر تسهیلگری و مشارکت اجتماعی امامزاده حسین (ع) در محدوده ای به وسعت 60 هکتار مشتمل بر محله دباغان،خندقبار و بخشی از راه آهن در خرداد سال 1398 با هدف انتظام بخشی و آگاهی رسانی به ساکنان و جلب مشارکت در پروژه ساماندهی امامزاده حسین (ع) راه اندازی گردید.با اتمام مدت قرارداد شرکت ویرا شهر پایدار به عنوان مشاور در سال 1399، دفتر تسهیلگری جدید در محدوده منطقه یک شهرداری قزوین و با محوریت محله دباغان درمهرماه سال 1400 آغاز به کار نمود و جهاد دانشگاهی استان قزوین به عنوان مشاور جدید انتخاب گردید.

اهم اهداف دفتر به شرح ذیل می باشد:

 • - بررسی طرحهای شهری و اسناد فرادست  
 • - بهسازی محیطی
 • - طراحی ،نظارت و اجرای پروژه های کوچک مقیاس
 • - تدقیق طرح تفضیلی محدوده
 • - ظرفیت سازی و ترویج
 • - شناسایی و بسترسازی جهت مشارکت
 • - مستند سازی امور انجام شده وتهیه بانک اطلاعاتی محله
 • - شناسایی، جذب یا هدایت منابع دولتی و عمومی و یا جذب منابع بخش خصوصی
 • - تهیه اطلاعات مورد نیاز جهت پروژه های اجرا شده یا در حال اجرا در محله
 • - انجام امور ثبتی واخذ اسناد مالکیت املاک برای مالکین و نهادهای دولتی و عمومی
 • - تملک اراضی مورد نظر در محدوده برای دولت و یا شهرداری مطابق قرارداد مرتبط
 • - پیگیری صدور معرفی نامه وام بافت فرسوده
 • - نظارت بر عملیات تخریب، تسطیح و پایدار سازی ساختمانهای فرسوده تملک شده
 •