اهم رويدادهاي مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

بازديد از مجموعه تاريخي کاروانسراي سعدالسلطنه


 بازديد از مجموعه تاريخي کاروانسراي سعدلسلطنه

 بازديدکننده: ليدرهاي آلماني و فرانسوي
موضوع : آشنايي با مجموعه سعدالسلطنه و نحوه مرمت آن
 زمان: مهرماه 1392

 

  •  
     
  •  
     
  •