اهم رويدادهاي مجموعه تاريخي سعدالسلنه

نخستين اجلاس جهاني شهر اسلامي


 

 نخستين اجلاس جهاني شهر اسلامي
 برگزارکننده: شهرداري قزوين
 موضوع : بازشناسي شهرهاي اسلامي و معيارهاي سکونت و حقوق شهروندي در آنها
 مکان: کاروانسراي سعدالسلطنه

 زمان: 92/6/9

 

اجلاس مقدماتي شهر اسلامي روز سه شنبه 25 تيرماه 1392، توسط مرکز منطقه اي برنامه بهترين عملکردها و راهبري محلي خاورميانه برنامه اسکان بشر ملل متحد(MERC-BLP) به منظور آماده سازي برنامه نخستين اجلاس جهاني شهر اسلامي تشکيل شد. در اين نشست، شهر قزوين به دليل ساختار شکل گيري شهر و عناصر تشکيل دهنده آن همچون بازار، مسجد، مدرسه، حمام و فضاي عمومي و مردمي و همچنين پايتخت بودن آن در دوره صفويه به عنوان اولين حکومت اسلامي شيعه و نيز رعايت اين عناصر(به خصوص در مجموعه تاريخي سعدالسلطنه) به عنوان ميزبان نخستين اجلاس جهاني شهر اسلامي، از سوي شوراي حکام برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزيده شد.
رويکرد اجلاس:
معيارهاي سکونت و حقوق شهروندي در شهرهاي اسلامي
دستاوردهاي اجلاس:
تعيين قزوين به عنوان دبيرخانه دائم اجلاس جهاني شهر اسلامي و تأکيد بر آن در بيانيه
تدوين و صدور بيانيه نخستين اجلاس جهاني شهر قزوين
گردآوري مجموعه مذاکرات نشست هاي تخصصي
حمايت معنوي از طرح هاي پژوهشي و آموزشي با محوريت شهرهاي اسلامي
برگزاري دوسالانه اجلاس جهاني شهر اسلامي(هر سال با رويکردي متفاوت)
خلق مسابقه اي با عنوان «شهر اسلامي چگونه بايد باشد؟» و برنامه ريزي جهت برگزاري آن در سال جاري
تعيين شهر بغداد؛ پايتخت عراق به عنوان ميزبان بعدي اجلاس جهاني شهر اسلامي در سال 2015
برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي، علمي و اجرايي با محوريت شهر اسلامي براي کشورهاي اسلامي

معرفي و بازشناساندن ظرفيت هاي شهر اسلامي- تاريخي قزوين به عنوان نمونه شهر توسعه يافته اسلامي در سطح جهان اسلام

 

 

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •