گزارش سراي بهشتيان از مجموعه تاريخي سعدالسلطنه

سراي بهشتيان فاقد هرگونه تزئينات،پوشش گياهي و سکو ميباشد.اين سرا محل اطراق کاروانيان بوده و در دو طرف حياط رواقي(rav?q) به شکلي متقاطع از يکديگر که در تشکيل فضاي نيمه باز براي دو ضلع جنوبي و غربي حياط کمک کرده اند.

         حياط

         رواق

         آب انبار

         فضاي سرپوشيده

تصاوير قبل و بعد از مرمت

 

فيلم سراي بهشتيان