یکشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

مشارکتي شهيد انصاري شرقي

شهيد انصاري شرقي

 

پروژه مشارکتي خيابان شهيد انصاري غربي واقع در خيابان شهيد انصاري- حدفاصل تقاطع خيابان مولوي تا رودخانه بازار با مساحت تقريبي 60000 مترمربع با ساماندهي بافت فرسوده- بهبود عبور و مرور شهري- بهبود سيما و منظر شهري يکي از پروژه هاي مشارکتي سازمان مي باشد که اين پروژه با نظارت حوزه عمراني سازمان ومديريت پروژه آقاي مهندس جليل منصوري و نظارت مقيم آقاي مهندس محمد مومني در سال 1381با مشارکت شرکت نوسازي و عمران اميدري و شهرداري قزوين آغاز گرديد.

 

 

تصاویر مرتبط