حياط سعد السلطنه که به عنوان اصلي ترين فضاي گشوده مجموعه سعد السلطنه مي باشد با وسعت تقريبي 1600 مترمربع در بخش شمالي و بر روي محور شمالي – جنوبي مجموعه قرار گرفته است و اصلي ترين ورودي به مجموعه در اين حوزه قراردارد . با توجه به گستره وسيع اين حياط ، تنها 664 مترمربع فضاي بسته را دارا مي باشد . فضاي سبز و باغچه سازي درچهار گوشه حياط شکل گرفته و آثاري از آب نما در کف حياط يافت شده است . حياط مذکور از الگوي چهار ايواني تبعيت مي کند با اين تفاوت که گشايش هاي شرقي و غربي به حياط هاي مجاور و گشايش جنوبي به فضاي سرپوشيده بخش چهارسوق ارتباط مي يابد و ورودي نيز از سوي شمال، هندسه اي استوار را بر حياط مستقر نموده است . حياط با تقسيمات 9x7 دهنه نظام يافته است . عرصه گشوده اين حياط توان خوبي در احيا فراهم مي آورد . کيفيت محيطي و منظر مناسب توان خاصي به اين حياط بخشيده است . ريتم حجرات درپي هم در پيرامون حياط شکل گرفته و در بسياري از موارد طي دوره هاي بعد به يکديگر ارتباط يافته اند لازم بذکر است هندسه حاصل از کاربندي ها و ريتم آن در انتظام بخشي پوسته حياط و افزايش کيفي آن نقش فراوان داشته است .
مطالعه و طراحي انجام شده در خصوص فضاي مذکور ، نشان مي دهد که در خصوص بحث آسيب شناسي ، عوامل محلي همچون آب باران در بام بدليل شيب بندي هاي نا مناسب و موقعيت آبشره ها ، فرسايش و يخ زدگي آجرها ، رويش گياه در نما ، شوره زدگي و تخريب پوشش کاربنديها ، ايجاد ترک برروي پايه ها در ايوان و . . . . . وجود دارد . با عنايت به موارد ذکر شده مرمت فضاي حياط سعد السلطنه ازخرداد ماه سال جاري توسط سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين آغاز گشته که روند اجرائي آن به شرح ذيل مي باشد . ضمنا کاربري پيشنهادي جهت احياي فضا ،در منشور کاربريهاي مجموعه سعدالسلطنه بازارچه هنر و صنايع دستي ايران در نظرگرفته شده است .
 
1-  خاکبرداري بام جهت سبک سازي و صندوقه سازي( ميزان پيشرفت 100 در صد )
2-  دوغاب ريزي و کاه گل کشي جهت استحکام بخشي و تقويت طاقها ( ميزان پيشرفت 80 در صد )
3-  لايه برداري داخل حجره ها جهت مرمت بدنه ها و اجراي اندود جديد ( ميزان پيشرفت 100 در صد )
4-  خالي کردن بندها جهت تعويض آجرهاي فرسوده و اجراي بند کشي هاي جديد ( ميزان پيشرفت 80درصد)
5-  خاک برداري کف حجره ها به ارتفاع 120 سانتي متر جهت اجراي ناي کشي ها (ميزان پيشرفت 85درصد)
6-  دانه گذاري بدنه ها جهت مرمت بدنه هاي آجري ( ميزان پيشرفت 50 درصد )
7-   شن ريزي جهت اجراي کانالهاي ناي کش روي آنها و بتن ريزي کف حجره ها (ميزان پيشرفت 40 در صد)
 
تصاوير قبل و بعد از مرمت