ارتباطات مردمي ارتباطات مردمي

 

نشاني سازمان:
قزوين-خيابان امام خميني(ره)- جنب داروخانه دکتر عزيزي - عمارت طوطي پلاک47-سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين
 
 
شماره تلفن هاي سازمان :
02833246654-59
02833338099
 
نمابر:
02833246655
02833338098
 
کدپستي:
341365847
 
پست الکترونيکي سازمان:
info@qcro.ir