ارکان اصلي سازمان

ارکان اصلي سازمان هدایت اله جمالی پور- استاندار قزوين و رئيس شوراي سازمان علي فرخ زاد - معاونت امور عمراني استانداري قزوين و جانشين رياست شوراي سازمان محمد...